hoa cà phê và hoa lyly

hinh caphe
hoa cà phê

hinh caphe
hoa lyly da lạt

tranthuhuong

Thăm ông Thánh.

Lâu quá không giao lưu hôm nay thấy "ông Thánh" bình thơ thật sắc sảo. CHúc mừng